URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO
 LIPTOVSKÁ PORÚBKA


Úvod
História
Dokumenty
Predstavenstvo
Aktuality
Obchodovanie
Obstaravanie
Legislatíva
Fotogaleria
Napíšte
Chata
Kontakt

Ochrana osobných údajov

Obec Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka

Kataster na internete
Kataster na internete

Ministerstvo pôdohospodárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva

Legislatíva
Vyhľadávanie predpisov
 

LEGISLATÍVA


Táto stránka prináša prehľad vybraných zákonov a predpisov. Na ich prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program AdobeReader, ktorý si môžete stiahnuť tu.     

Zákon 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách            

Oblasť lesného hospodárstva
Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov
Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
Vyhláška 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií
Vyhláška 397/2006 Z.z. o lesnej stráži
Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu...
Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi
Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb
Oblasť poľovníctva
Zákon 23/1962 Zb. o poľovníctve
Vyhláška 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
Vyhláška 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
Vyhláška 368/1997 Z.z. o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí
Vyhláška 91/1997 Z.z. o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov
Vyhláška 229/2001 Z.z. o spôsobe kontroly ulovenej
Oblasť lesného reprodukčného materiálu
Zákon 193/2005 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti
Zákon 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
Vyhláška 571/2004 Z.z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní
Ostatné zákony
Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov     
Aktualizované:
© Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovská Porúbka